Host24.ua - це проект компанії "Скайлайн Телеком", яка є ліцензованим телекомунікаційним операторатом та надає телекомунікаційні послуги на території м. Одеси та Одеської області за допомогою власної магістральної оптико-волоконної мережі, починаючи з 2005 року.

Дізнатись більше про компанію ...

Документація та договір


Типові договори на надання послуг:

Договір на надання послуги "Віртуальний хостинг" (DOC)

Договір на надання послуги "Реєстрація доменних імен" (DOC)

Договір на надання послуги "SIP телефонія" (DOC)


Правила та регламент зони .UA:

Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (PDF)

Щодо наявності у ліцензійному договорі на торгову марку (знак для товарів та послуг), права на делегування доменного імені другого рівня .UA (PDF)

Про використання в доменних іменах елементів торгових марок (знаків для товарів та послуг) P, ©, ®, ™ (PDF)

>

Регламент публічного Інтернет-сервісу WHOIS (DOC)


Передача доменних імен:
Передача прав на доменне ім'я, трансфер доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратора здійснюються за офіційними листами від Реєстранта. Якщо доменне ім'я зареєстроване на юридичну особу, для передачі прав/трансферу потрібен лист на бланку організації, з печаткою організації та підписом керівника. Якщо доменне ім'я зареєстроване на фізичну особу, для передачі прав/трансферу разом із заявою надаються копії першої та другої сторінок паспорта, що засвідчує підпис реєстранта. Увага!!! Ми, як Реєстратор доменного імені, маємо право на власний розсуд вживати додаткових заходів щодо встановлення справжності заяви, а Реєстрант зобов'язаний надати Реєстратору додатково запитані документи.

Трансфер доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору:

 - для фізичних осіб (DOC)
 - для юридичних осіб (DOC)

Передача прав на доменне ім'я:

 - для фізичних осіб (DOC)
 - для юридичних осіб (DOC)

Трансфер доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратора здійснюється тільки в межах терміну дії реєстрації доменного імені. У заявах зазначаються доменні імена без www.


Усі необхідні документи для передачі права володіння або трансферу домену надсилайте факсом (048) 797-2-115, або відскановану копію з контактної електронної адреси (зазначено в профайлі доменного імені) на e-mail: support@skylinetele.com , support@host24.ua

Умови надання та використання послуг ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком":
Ці Умови встановлюють обов'язкові правила та положення, які застосовуються Провайдером у відносинах з Абонентами та споживачами послуг доступу до мережі Інтернет (далі – Послуги).

1. Послуги надаються Абоненту з якістю, яка доступна на момент їх надання. Жодна інформація чи консультації, які надаються Абонентам, не можуть розглядатися як гарантії з боку Провайдера.
2. Абонент самостійно знайомиться з чинною редакцією Умов, чинними Тарифами на послуги та відстежує їх зміни. Якщо Абонент не погоджується зі змінами, він має право в установленому порядку відмовитися від послуг Провайдера. Якщо Абонент користується послугами Провайдера після набрання чинності відповідними змінами, такі зміни вважаються прийнятими Абонентом.
3. Відповідно до цього положення, будь-які дії Абонента, що викликають скарги власників інших мереж, серверів, інформаційних ресурсів, конференцій новин, списків розсилки тощо, що доводять порушення правил користування відповідними ресурсами, неприпустимі та є порушенням цих Правил.
3. В соответствии с этим положением, любые действия Абонента, вызывающие жалобы владельцев других сетей, серверов, информационных ресурсов, новостных конференций, списков рассылки и т.п., доказывающие нарушение правил пользования соответствующими ресурсами, недопустимы и являются нарушением настоящих Правил.
4. Укладання Договору на надання доступу до мережі Інтернет (далі – Договір) передбачає, що Абонент погоджується з усіма положеннями Договору, Умов та Тарифами на Послуги.
5. Процедурі підписання Договору передує процедура реєстрації Абонента. Процедура реєстрації Абонента - заповнення Абонентом Реєстраційної картки, в якій Абонент вказує свої реквізити, реєстраційне ім'я та пароль, що надалі використовуються для ідентифікації Абонента, та послуги, що замовляються при реєстрації. Абонент зобов'язаний надати Провайдеру для реєстрації всю необхідну інформацію. За правильність відомостей про Абонента відповідає Абонент.
6. Після реєстрації Абонента, Абонвідділ Провайдера видає Абоненту підписаний Договір та Реєстраційну картку, на якій зазначено: - номер унікального Особового рахунку Абонента; - пароль адміністратора Особового рахунку; - реєстраційне ім'я (імена) Абонента та відповідний пароль (паролі); - адреса (адреса) електронної пошти Абонента;
7. Номер Особового рахунку Абонента завжди збігається з номером підписаного Договору та використовується розрахунково-інформаційною системою Провайдера.
8. Усі платежі від Абонентів можуть прийматись у національній валюті України, і можуть бути здійснені як у безготівковому порядку, так і через касу Провайдера (відповідно до умов Договору).
9. Мережеві реквізити визначаються Провайдером і містять імена користувачів доступу до особового рахунку Абонента, IP — адресу (адреси), MAC-адресу мережевої карти. Абонент не має права змінювати їх без згоди Провайдера. У разі необхідності Провайдер може змінювати мережеві реквізити, повідомляючи про це Абонента.
10. Зміна зареєстрованих мережних імен Абонента дорівнює реєстрації нових імен.
11. Провайдер забезпечує можливість цілодобового отримання послуг. Послуги Абонентського відділу Провайдера надаються: -понеділок-п'ятниця, з 10.00 до 18.00, з 13.00 до 14.00 обідня перерва; - субота, неділя – вихідний день.
12. Для отримання послуг з доступу до Інтернету споживачем застосовується кінцеве обладнання, що має сертифікат відповідності у сфері телекомунікацій.
13. Абонент у всіх режимах роботи є ініціатором зв'язку із серверами Провайдера.
14. Абонент повинен регулярно звертатися до сервера Провайдера http://www.skylinetele.com, де публікуються офіційні повідомлення Провайдера, пов'язані з обслуговуванням Абонентів.
15. Офіційні повідомлення для Абонентів можуть також надсилатися електронною поштою на їхню адресу E-Mail, що дорівнює письмовим документам.
16. Абонент несе повну відповідальність за збереження своїх паролів. Провайдер не несе відповідальності за збереження паролів Абонента та не відшкодовує збитки Абонента, завдані ним внаслідок використання третіми особами паролів Абонента. Абонент має право змінити свої паролі після пред'явлення свого екземпляра Договору до офісу Провайдера.
17. Всі одноразові зміни в номенклатурі послуг, що надаються Абоненту, отримання детальних статистичних зведень, консультацій та інших послуг здійснюються у разі наявності на Особовому рахунку Абонента необхідної кількості коштів для оплати цих послуг згідно з Тарифами.
18. Якщо інше не обумовлено окремою угодою з Провайдером, Абонент самостійно оплачує всі послуги телефонних компаній (або інших організацій) для встановлення з'єднання з комунікаційним обладнанням Провайдера.
19. Ці Умови є обов'язковими для виконання Абонентом, який підписав Договір з Провайдером, і не підлягає зміні з боку Абонента. У разі незгоди Абонента з положеннями цих Умов, Договір з таким користувачем не укладається, при цьому діючий Договір може бути розірваний Провайдером в односторонньому порядку.
20. При користуванні послугами Провайдера Абонент не має права: надавати свої мережеві реквізити третім особам, а також використовувати мережні ідентифікатори інших осіб. Виявлення факту одночасного використання послуг Абонентом та третіми особами за мережевими реквізитами Абонента є підставою для припинення надання Абоненту послуг та можливого розірвання Договору в односторонньому порядку; - здійснювати дії, спрямовані на обмеження чи перешкоджання доступу інших користувачів до послуг Провайдера, а також спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Провайдера, інших систем, доступних через Інтернет; - брати участь у будь-яких діях, які можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента Інтернет; - фальсифікувати мережеві ідентифікатори; - Використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори; - використовуючи послуги Провайдера, здійснювати розсилку будь-якої інформації, яка порушує вимоги чинного законодавства України чи міжнародного права; поширення матеріалів рекламного чи комерційного характеру, які замовлені одержувачем (спам); - замовляти та пропонувати розсилку спаму; - розповсюджувати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке включає комп'ютерні віруси або інші компоненти, які можуть пошкодити користувачам; здійснювати будь-які інші дії, спрямовані на заподіяння шкоди Провайдеру або третім особам; - використовувати послуги Провайдера для образу будь-кого; поширення свідомо неправдивої інформації, матеріалів, які принижують людську гідність чи ділову репутацію, чи з іншими протиправними цілями; - порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернету. - не надсилати, не публікувати, не передавати, не відтворювати та не розповсюджувати будь-яким способом за допомогою Послуг матеріали, повністю або частково, захищені авторськими чи іншими правами, без дозволу правовласника. Цей перелік не є вичерпним. Будь-яка дія Абонента, яка викликає сумнів у його правомірності, може бути взята під контроль адміністрацією Провайдера. Провайдер має право призупинити надання Послуги без будь-якого повідомлення, якщо Абонент порушив викладені вище обов'язки.
21. Абонент бере на себе повну відповідальність за ризики, пов'язані з використанням Інтернету через послуги Провайдера, в т.ч. відповідальність за оцінку будь-яких відомостей чи інформації, а також товарів та послуг, що поширюються через Інтернет. Провайдер не дає жодних гарантій щодо зазначеної інформації, послуг та товарів.
22. Абонент повністю відповідальний за збереження у таємниці своїх мережевих реквізитів (логін, пароль) та за збитки, які можуть бути їм зазнані внаслідок несанкціонованого використання його мережевих реквізитів. Відповідальність за дії, що здійснюються з використанням мережевих реквізитів Абонента, несе сам Абонент. Провайдер не відповідає за дії третіх осіб і не відшкодовує збитки. Для запобігання несанкціонованому використанню мережевих реквізитів Провайдер рекомендує час від часу змінювати пароль доступу.
23. Провайдер не приймає та не відповідає на претензії, пов'язані з використанням третіми особами мережевих реквізитів Абонента.
24. Провайдер не відповідає за якість каналів зв'язку, що не належать Провайдеру, а також за зниження якості послуг Провайдера внаслідок причин, що знаходяться поза контролем Провайдера. Провайдер не аналізує причини незадовільного з'єднання конкретного Абонента з Провайдером.
25. Провайдер не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість послуг, які надаються та не дає гарантії на нерозповсюдження комп'ютерних вірусів та інших шкідливих компонентів. Провайдер здійснює всі заходи для такого нерозповсюдження.
26. Провайдер не несе відповідальності за шкоду, яку завдано Абоненту внаслідок використання послуг Провайдера або неможливості використання таких послуг.
27. Провайдер не зобов'язаний відповідати на претензії, і не несе жодної відповідальності перед Абонентом внаслідок непоінформованості Абонента з чинними Умовами та/або Тарифами.
28. Провайдер не несе жодної відповідальності, якщо не надання або неякісне надання Послуги, сталося внаслідок пошкодження знищення або некоректного використання обладнання, яке належить Абоненту.
29. Провайдер не зобов'язаний навчати Абонента: - користування комп'ютером; - операційною системою; - Додатками; - правилам поведінки в тому чи іншому сегменті глобальної мережі Інтернет, і не несе відповідальності за наслідки їх недотримання Абонентом.
30. Абонент проінформований та погоджується з тим, що багато видів інформації, інших матеріалів та послуг, що пропонуються в мережі Інтернет та доступні через Послуги Провайдера, надаються третьою стороною та можуть бути об'єктом авторських прав.
31. Абоненту забороняється надсилати, публікувати, передавати, відображати або надавати або в будь-якому вигляді використовувати з комерційною метою інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг, якщо це явно не дозволено суб'єктом авторських прав або законом.
32. Провайдер не зобов'язаний забезпечувати конфіденційність інформації, що поширюється Абонентом під час використання Послуг.
33. Абонент зобов'язаний вжити належних заходів щодо налаштування своїх ресурсів, який перешкоджав би несумлінному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.
34. Абонент зобов'язаний самостійно стежити за питаннями безпеки на своєму обладнанні при доступі до мережі. Так, не слід встановлювати будь-які протоколи, окрім TCP/IP, відкривати доступ до своїх папок, файлів та принтерів, якщо це не потрібно з конкретною метою і виконується ним усвідомлено. Провайдер не несе відповідальності за втрату інформації та можливу шкоду, завдану Абоненту третіми особами внаслідок недотримання ним заходів безпеки на своєму обладнанні.
35. Користувачу настійно рекомендується встановити та користуватися легальними антивірусними та антишпигунськими програмами, щоб уникнути попадання вірусів та інших шкідливих програм, а також регулярно оновлювати бази антивірусних програм. Провайдер не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну обладнанню Абонента вірусами та іншими шкідливими програмами внаслідок недотримання ним зазначених вище заходів безпеки, відсутності у користувача нових версій антивірусного програмного забезпечення, використання неліцензійного програмного забезпечення, неправильного використання таких програм або несвоєчасного оновлення версій програм та антивірус .
36. У разі створення обладнанням Абонента навмисного або ненавмисного паразитного навантаження на елементи та ділянки мережі Провайдера, а також комп'ютери інших Абонентів, Провайдер залишає за собою право тимчасово заблокувати доступ до Мережі з такого обладнання до усунення причин та перешкод, що створюються роботі Мережі.
37. Провайдер не несе відповідальності за обсяг вхідного трафіку Абонента. Провайдер також не несе відповідальності за зміст інформації, отриманої Абонентом з локальної мережі та інших мереж, до яких можливий доступ через Інтернет.
38. У зв'язку з регулярним виявленням помилок у системах безпеки будь-якого виробника програмного забезпечення, Абоненту настійно рекомендується своєчасно відслідковувати появу виправлень («латок», «патчів») до програмного забезпечення, яке використовується і встановлювати їх.
39. Абонент повинен пам'ятати, що будь-яке нове програмне забезпечення або нове обладнання, що ним встановлюється, може призвести до збоїв і втрати працездатності вже встановленого функціонуючого обладнання та програмного забезпечення ПК, зокрема – втрати доступу до Мережі. Провайдер може надати допомогу в консультуванні та відновленні підключення до Мережі, проте при цьому Провайдер не несе відповідальності за припинення доступу Абонента до послуги, викликаної його неправильними або неусвідомленими діями на його обладнанні (у його зоні відповідальності).
40. Абонент погоджується, що Провайдер має право періодично відстежувати інформацію, яка передається за допомогою Послуги та розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно згідно з чинним законодавством України, або для захисту Провайдера та його Абонентів.
41. Провайдер має право призупинити надання Послуги без будь-якого повідомлення, якщо Абонент порушив обов'язки, зазначені у Договорі, положення цих Умов, а також чинне законодавство України.
42. Інформацію про причини припинення доступу Абонент може отримати у службі підтримки користувачів за телефоном: (48)797-2-115 або e-mail: support@skylinetele.com.
43. У разі припинення доступу Провайдер не несе відповідальності за наслідки такого припинення.
44. У разі тимчасового призупинення Послуги з причин, викладених за прострочення в оплаті Послуг, повторне включення можливе лише після покриття від'ємного залишку на особовому рахунку Абонента та внесення абонентської плати за наступний розрахунковий період. Повторне включення буде здійснено за наявності технічної можливості. Отримання послуг у повному обсязі гарантується Абоненту наступного дня після надходження оплати на розрахунковий рахунок або до каси Провайдера.
45. У разі, якщо у Абонента (юридичної особи) на Особовому рахунку негативний залишок зберігається протягом 8 тижнів, Провайдер має право видалити електронну пошту Абонента та ліквідувати електронну адресу такого Абонента. Повторне включення такого Абонента відбувається згідно з тарифами, встановленими Провайдером.
46. Провайдер залишає за собою право час від часу змінювати ці Умови, а також Тарифи на послуги, публікуючи зміни у відповідних розділах за адресою http://www.skylinetele.com не менше ніж за 10 днів до набуття чинності такими змінами.
47. Під час укладання Договору Абонент зобов'язаний ознайомитися з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів від 9 серпня 2005 р. ? 720, та цими Умовами.

Директор ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком" Риженко І.А.

Політика конфіденційності
ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком" поважає права своїх клієнтів на приватне життя та нерозголошення персональної інформації. Дана Політика конфіденційності є документом, обов'язковим до виконання всіма співробітниками нашої служби.

1. Персональна інформація - збір та використання

Процес реєстрації доменних імен передбачає надання персональної інформації про потенційного власника прав на доменне ім'я. При цьому дані, що ідентифікують користувача, є відкритими та можуть бути опубліковані у загальнодоступних джерелах (наприклад, базах даних WHOIS). Водночас відомості, що стосуються питань комерційної співпраці клієнта інтернет-служби skylinetele.com та самої служби – кількість зареєстрованих доменних імен, сума оплати, терміни та умови виконання замовлень, логіни та паролі для управління доменними іменами тощо. - є конфіденційними. Ця інформація не продається/не передається третім особам за жодних обставин (виняток може бути зроблено лише за рішенням суду, третейського суду).

2. Посилання

На сайті ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком" можуть розміщуватися банери, посилання та інші види онлайн-реклами. Дирекція ретельно підходить до відбору бізнес-партнерів, співпрацюючи з найкращими ресурсами українського сегменту Мережі. У той же час ми не можемо відповідати за зміст інформації , загальну ділову практику цих ресурсів, а також їхню політику конфіденційності.

3. Взаємодія з клієнтами

ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком" прагне до налагодження тісних партнерських відносин з нашими клієнтами. З цією метою на сайті періодично проводяться конкурси, опитування, лотереї та інші інтерактивні заходи. Дані, зібрані в ході таких заходів, є конфіденційними та можуть бути опубліковані лише з письмового дозволу користувачів, які їх надали.

4. Службова інформація

ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком" може поширювати серед своїх клієнтів службову інформацію про існуючі та нові продукти та послуги, платежі, технічні заходи тощо. При цьому кожне повідомлення містить опцію, за допомогою якої користувач має можливість припинити/зупинити отримання даних повідомлень Адресні бази клієнтів служби не продаються/не передаються третім особам за жодних умов (виняток — лише за чіткого та однозначного рішення суду, третейського суду).

5. Зміни

Ця Політика конфіденційності не є остаточною, може бути змінена та доповнена. Про всі зміни в Політиці конфіденційності клієнти будуть повідомлені електронною поштою або спеціальним повідомленням на головній сторінці сайту.

6. Контакти

З усіх питань, що стосуються дотримання конфіденційності наших користувачів, будь ласка, звертайтесь до ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком": Тел.: (048) 797-2-115 E-mail: support@skylinetele.com, support@host24.ua